Mechanik pojazdów samochodowych


Jego praca polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów samochodowych obejmują sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych podzespołów i zespołów pojazdów.

Ponadto mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania i obsługi pojazdów samochodowych,

– dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją,

– użytkować urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i oprzyrządowanie do montażu i naprawy samochodów

– dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz interpretować ich wyniki,

– stosować wymienność zespołów i części samochodu z uwzględnieniem grup wymiarowych,

– dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodu,

– wyrównoważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego,

– usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych,

– wykonywać próby kontrolne zespołów po naprawie,

– oceniać jakość wykonywanych prac,

– kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

–  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz    ochrony środowiska      podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Autowerkstatt - automotive service6,2,

Informację wytworzyła: Aldona Stępniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
Aktualizacja: 15.08.2015r Patrycja Pietrzykowska