Cele i koncepcja

   Lubię to:

   Rozmiar czcionki : Powiększ | Zmniejsz

   image_print

   CELE I ZADANIA SZKOŁY 


       Szkoła, kierując się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, za podstawę swej działalności przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz chrześcijański system wartości.
   Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
   1. umożliwia wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
   2. umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu maturalnego oraz wybór dalszego kierunku kształcenia i studiów wyższych,
   3. przygotowuje do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym na zasadach wzajemnej tolerancji, szacunku i życzliwości,
   4. rozwija talenty i uzdolnienia pozwalające wykonywać wybrany przez siebie zawód i podnosić kwalifikacje w różnych dziedzinach,
   5. zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz bezpieczeństwo i higienę pracy
   w szkole, na warsztatach szkolnych i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

   6. prowadzi obowiązkowe zajęcia lekcyjne, fakultatywne i pozalekcyjne
   7. zapewnia uczniom warunki dla aktywnego uczestnictwa w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły ,
   8. kształtuje właściwe stosunki między nauczycielami, uczniami, rodzicami i instytucjami środowiskowymi prowadzącymi działalność z młodzieżą,
   9. upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
   10. przekazuje uczniom szkoły podstawy wiedzy informatycznej,
   11. pielęgnuje tradycje narodowe w zakresie obchodzenia świąt państwowych, narodowych, religijnych w zależności od wyznania

   KONCEPCJA (WIZJA) ROZWOJU SZKOŁY

   U c z n i o w i e:
   · systematycznie pracują nad własnym rozwojem – posiadają wewnętrzną motywację do wykonywania zadań szkolnych;
   · odkrywają własne predyspozycje i talenty oraz rozwijają je uczestnicząc w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,
   · aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, kształtują mechanizmy demokracji szkolnej;
   · identyfikują się z takimi cechami jak: dobro, prawda, sprawiedliwość oraz umiejętnie odróżniają dobro od zła;
   · znają historię szkoły, swojego regionu i kraju oraz odczuwają z nią więź i szacunek;
   · propagują ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych oraz wykazują się asertywną postawą wobec nich;
   · cechują się tolerancją i empatią – pomagają chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los

   N a u c z y c i e l e:
   · są profesjonalistami – posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły;
   · dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia – są nastawieni na rozwój jego zdolności;
   · przestrzegają zasad etyki zawodowej – są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru
   · stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy;
   · ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
   · są zadowoleni ze swojej pracy.


   R o d z i c e:
   · są autorytetami dla swoich dzieci, umacniają w nich szacunek do prawd i wdrażają ich do wartościowania w oparciu o normy moralne;
   · motywują dziecko do rozwoju;
   · zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;
   · są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami;
   · współpracują ze szkołą biorąc udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły, udział w strukturach szkoły oraz w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

   Informację wytworzył: Tomasz  Stępniak
   Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
   Aktualizacja: 16.08.2015r  Patrycja Pietrzykowska

   Share on Facebook
   Udostępnij!