Cele i koncepcja

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

    Szkoła, kierując się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, za podstawę swej działalności przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz chrześcijański system wartości.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. umożliwia wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2. umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu maturalnego oraz wybór dalszego kierunku kształcenia i studiów wyższych,
3. przygotowuje do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym na zasadach wzajemnej tolerancji, szacunku i życzliwości,
4. rozwija talenty i uzdolnienia pozwalające wykonywać wybrany przez siebie zawód i podnosić kwalifikacje w różnych dziedzinach,
5. zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz bezpieczeństwo i higienę pracy
w szkole, na warsztatach szkolnych i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

6. prowadzi obowiązkowe zajęcia lekcyjne, fakultatywne i pozalekcyjne
7. zapewnia uczniom warunki dla aktywnego uczestnictwa w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły ,
8. kształtuje właściwe stosunki między nauczycielami, uczniami, rodzicami i instytucjami środowiskowymi prowadzącymi działalność z młodzieżą,
9. upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
10. przekazuje uczniom szkoły podstawy wiedzy informatycznej,
11. pielęgnuje tradycje narodowe w zakresie obchodzenia świąt państwowych, narodowych, religijnych w zależności od wyznania

 

KONCEPCJA (WIZJA) ROZWOJU SZKOŁY

U c z n i o w i e:
· systematycznie pracują nad własnym rozwojem – posiadają wewnętrzną motywację do wykonywania zadań szkolnych;
· odkrywają własne predyspozycje i talenty oraz rozwijają je uczestnicząc w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,
· aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, kształtują mechanizmy demokracji szkolnej;
· identyfikują się z takimi cechami jak: dobro, prawda, sprawiedliwość oraz umiejętnie odróżniają dobro od zła;
· znają historię szkoły, swojego regionu i kraju oraz odczuwają z nią więź i szacunek;
· propagują ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych oraz wykazują się asertywną postawą wobec nich;
· cechują się tolerancją i empatią – pomagają chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los

N a u c z y c i e l e:
· są profesjonalistami – posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły;
· dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia – są nastawieni na rozwój jego zdolności;
· przestrzegają zasad etyki zawodowej – są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru
· stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy;
· ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
· są zadowoleni ze swojej pracy.

R o d z i c e:
· są autorytetami dla swoich dzieci, umacniają w nich szacunek do prawd i wdrażają ich do wartościowania w oparciu o normy moralne;
· motywują dziecko do rozwoju;
· zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;
· są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami;
· współpracują ze szkołą biorąc udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły, udział w strukturach szkoły oraz w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

Informację wytworzył: Tomasz  Stępniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
Aktualizacja: 16.08.2015r  Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor