Deklaracja dostępności strony internetowej

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA W KALISZU

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zss-kalisz.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:
• Część plików w formacie PDF lub scany nie są dostępne cyfrowo,
• Nie wszystkie zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym,
Wyłączenia:
• Mapy,
• Multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Data publikacji strony internetowej: 24.08.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   04.10.2019
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Tomasz Stępniak, adres e-mail: zss@um.kalisz.pl. Kontaktować można się przez telefon numer 62 7575382. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu, ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz.
Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od ulicy 3 Maja, które jest głównym wejściem oraz drugie od strony targowiska miejskiego, które stanowi również wejście do budynku sali sportowej. Do szkoły można wejść od strony ul. 3 Maja i od strony targowiska miejskiego – oba wejścia są zabezpieczone zamkiem elektronicznym, do którego karty mają pracownicy oraz uczniowie. Goście wchodzą do budynku poprzez przywołanie dzwonkiem obsługi lub połączenie domofonem z sekretariatem. Wejście główne jest na poziomie chodnika i jest dostępne dla wózków. Po wejściu do budynku, na parterze po lewej znajduje się sekretariat szkoły. Budynek posiada 2 kondygnacje, w budynku nie ma windy, nie ma również łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc parkingowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji
o prawie wejścia z psem asystującym oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Informacje dodatkowe:
Klient może komunikować się ze szkołą:
• Telefonicznie 62 7575382
• Faxem 627575382
• Listownie (Zespół Szkół Samochodowych , ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz)
• Przez e-mail (zss@zss-kalisz.pl)

 

Informację wytworzył: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 21.03.2024 Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor